Myslime aj na naše životné prostredie

Onedlho si opäť pripomenieme Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky, ktoré sú tradíciou nielen na Slovensku. Svoju úctu prejavujeme vyzdobením miest posledného odpočinku našich blízkych. Avšak vyzdobené cintoríny s bohatou výzdobou majú však aj svoju odvrátenú stranu. Málokto sa zamyslí, aká je budúcnosť všetkých umelých vencov či kahancov.

Pre tých, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné a chcú byť k nemu ohľaduplní, je tu jednoduchý návod, ako naložiť so spomínanou výzdobou.

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Očkovanie v našej obci

Mobilná očkovacia služba Košického samosprávneho kraja ponúka možnosť očkovať obyvateľov našej obce. Očkovať sa bude jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson /prvá dávka/ a Pfizer/Biontech /prvá, druhá a tretia dávka/. Očkovanie treťou dávkou bude určené pre osoby nad 18 rokov, najskôr 6 mesiacov od druhej dávky. Výjazdová očkovacia služba následne určí dátum očkovania, ktorý Vám telefonicky oznámime. Záujemcovia o toto očkovanie sa môžu prihlásiť   do 29. 10. 2021 na  telef. čísle 0918766179 u p. Maťašovskej. K nahláseniu je potrebné uviesť o akú dávku a vakcínu máte záujem, svoj telefonický kontakt, adresu, názov zdravotnej poisťovne, rodné číslo a dátum narodenia.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a.s. Gelnica na optickú sieť Orange a.s.“

Číslo: 543/2021/ÚR-VV   

V Margecanoch dňa 25.10.2021

O Z N Á M E N I E

o územnom rozhodnutí podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, ako stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

 občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 25.10.2021 bolo vydané územné rozhodnutie č. 543/2021/ÚR vo veci Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava – návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a.s. Gelnica na optickú sieť Orange a.s.“, na pozemkoch v kat. území Richnava, Kluknava, Margecany, Jaklovce a Gelnica, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky. Pokračovať na Vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a.s. Gelnica na optickú sieť Orange a.s.“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE o vydaní kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Margecany, časť Olše – úprava NN a DP“ verejnou vyhláškou

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 553/2021/Ozn.-VV KR  

V Margecanoch dňa 14.10.2021

O Z N Á M E N I E

 o vydaní kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní („správny poriadok“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou. Pokračovať na OZNÁMENIE o vydaní kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Margecany, časť Olše – úprava NN a DP“ verejnou vyhláškou

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

ZVEREJNENIE ZÁMERU previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

ZVEREJNENIE ZÁMERU previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obec Margecany plánuje previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa a to svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

Pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 1 v kat. území Rolova Huta a to: Pokračovať na ZVEREJNENIE ZÁMERU previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zaujalo vás to? Zdieľajte: