Európsky týždeň mobility – zaujímavé akcie a zľavy

Košický a Prešovský samosprávny kraj pripravili počas Európskeho týždňa mobility aj tento rok aktivity, ktoré podporia využívanie ekologickejších druhov dopravy.

Do Európskeho týždňa mobility, ktorý bude prebiehať od 16. do 22. septembra, sa už tradične zapojí Košický aj Prešovský samosprávny kraj. Spolu s IDS Východ prichádzajú s iniciatívou 10 000 PRE ZDRAVIE. Východniari, ktorí počas týždňa, kedy iniciatíva prebieha, prejdú denne 10-tisíc krokov, sa budú môcť zapojiť do súťaže o zaujímavé ceny. Pokračovať na Európsky týždeň mobility – zaujímavé akcie a zľavy

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 14.9.2021 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 1 ks smreka obyčajného – na pozemku:  parcele CKN 128/172 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE o územnom rozhodnutí verejnou vyhláškou – líniová stavba „INS_FTTH_GL_Margecany_Skolska“

Obec Margecany, stavebný úrad

Číslo: 502/2021/ÚR-VV 

V Margecanoch dňa 09.09.2021

O Z N Á M E N I E

 o územnom rozhodnutí podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, ako stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 09.09.2021 bolo vydané územné rozhodnutie č. 502/2021/ÚR vo veci Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_GL_Margecany_Skolska“, na pozemkoch v kat. území Margecany, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky. Pokračovať na OZNÁMENIE o územnom rozhodnutí verejnou vyhláškou – líniová stavba „INS_FTTH_GL_Margecany_Skolska“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Vývoz Komunálneho odpadu

Vážení občania,

Obec Margecany upozorňuje, že na základe zmluvy so spoločnosťou na zber odpadu a pre zamedzenie nejasností súvisiacich so zberom odpadu, je potrebné nádoby s odpadom určené na vývoz v deň zberu vyložiť až na krajnicu cesty, resp. na okraj cesty. V opačnom prípade nebude odpad z nádoby vyvezený.

Pri bytových domoch budú vyvezené všetky odomknuté nádoby na odpad.

Za porozumenie ďakujeme.

Smetnú nádobu vyložiť pred dom takto:

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Stavba „Margecany, časť Olše – úprava NN a DP“ – oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou – Stavba “Margecany, časť Olše – úprava NN a DP” investor Východoslovenská distribučná a.s.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Trasa kolaudovanej stavby – Margecany, časť Olše – úprava NN a DP  

Zaujalo vás to? Zdieľajte: