Uzávierka cesty II/547 Baránok – rázcestie Alpinky

Mesto Košice plánuje v období od 4.8.2021 do 13.8.2021 úplnú uzávierku cesty II/547 v úseku od Baránka po rázcestie na Alpinku v km 4,000 – 7,500 počas pracovných dní v čase od 8.30 hod. do 15.30 hod.

Uzávierka bude na ceste II/547 Baránok – rázcestie Alpinka. V Košiciach  je obchádzka  cez Kostoliansku – Vodárensku ulicu.

Vozidlá  prichádzajúce od smeru  Jahodná, Košická Bela, Opátka, Kojšov ,Gelnica, Krompachy, budú smerované po ceste II/547 na smer Margecany na cestu II/546 smer Prešov. Zo smeru od Krompách je možné odbočiť v Kľuknave na Prešov.

/prehľadná a celková situácia v prílohe/

Počas uzávierky budú prebiehať práce na odstránení náletových a výmladkových drevín a pňov a spracovanie kalamitných stromov v ochrannom pásme cesty II/547

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE o dodatočnom stavebnom povolení VEREJNOU VYHLÁŠKOU – Ing. Michal Čarnogurský

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 173/2021DSP-VV        

V Margecanoch dňa 19.07.2021

OZNÁMENIE

o dodatočnom stavebnom povolení podľa § 88a a primerane § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

VEREJNOU VYHLÁŠKOU Pokračovať na OZNÁMENIE o dodatočnom stavebnom povolení VEREJNOU VYHLÁŠKOU – Ing. Michal Čarnogurský

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 13.7.2021 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 2 ks smreka obyčajného – na pozemku:  parcele CKN 128/33, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Dotácie na stravu v školskej jedálni

 • Dotácie na stravu v školskej jedálni
  •  

   Vážení rodičia,

   z dôvodu zmeny zákona, ktorým sa upravuje dotácia na stravu detí v materskej škole a v základnej škole, Vás žiadame o spoluprácu.

   Novelou zákona o dotáciách sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v materských školách a v základných školách.

   Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ alebo v ZŠ a spĺňajú zákonné podmienky, musia do 30. júla 2021 v úradných hodinách doručiť na Obecný úrad v Margecanoch doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa.

   K poskytnutiu dotácie na stravu je nevyhnutné predložiť:

   • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
   • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
   • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Kuchynský odpad

Vážení spoluobčania,
v súvislosti s novou platnou legislatívou máte možnosť si bezplatne na obecnom úrade v Margecanoch odobrať 10-litrové vedierko na komfortnejší zber a následné kompostovanie kuchynského odpadu.
Zaujalo vás to? Zdieľajte: