Dôležité upozornenie

Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová Ves Vám oznamuje, že celý okres Gelnica bol zaradený do PART II. – infikovaná oblasť afrického moru ošípaných, v súvislosti s výskytom tejto nebezpečnej nákazy u voľne žijúcej diviačej zveri v okrese Gelnica. Poľovným revírom boli vydané opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru v populácii diviačej zveri v poľovnom revíri.

V prípade nálezu uhynutého diviaka nahláste udalosť poľovnému združeniu alebo Regionálnej veterinárnej potravinovej správe Spišská Nová Ves – úhynu sa nedotýkajte.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Testovanie na COVID 19 – 30. 1. 2021

Vzhľadom na potrebu otestovania sa na COVID 19 všetkých ľudí, ktorí pracujú v tzv. červených okresoch je v sobotu 30.1.2021 otvorené odberné
miesto v prístavbe obecného úradu v Margecanoch od 8.00 do 17.00 h, s obedňajšou prestávkou od 12.00 do 12.30 h. Pri vyššom záujme o testovanie z okolitých obcí, budú prioritne vybavení Margecanci od 8.00 do 12.00 h. Na web stránke obce Margecany môžete sledovať aktuálny stav pred odberným miestom v čase načítania stránky.

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“

Rozsah hodnotenia určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ do roku 2030, s výhľadom do roku 2050. Pokračovať na Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Margecany,  so sídlom Obchodná 7, 055 01 Margecany, IČO: 00 329 347 zastúpená  Ing. Igorom Petrikom  – starostom obce

v y h l a s u j e

v zmysle zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

V Ý B E R O V É  K O N A N I E

na pracovnú  pozíciu

v rámci implementácie projektu: 

Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica

 ODBORNÍK  4  SENIOR

  • špecialista v rámci koordinácie odborných  pracovných skupín

Pokračovať na Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Výsledky celoplošného skríningového testovania na COVID 19

Počas uplynulého víkendu sa v našej obci konalo celoplošné skríningové testovanie na COVID 19 . V sobotu 23. 1. 2021 sa prišlo otestovať 641 ľudí, z nich bolo 5 s pozitívnym výsledkom a v nedeľu 24. 1. 2021 prišlo 283 ľudí a nikto z nich nebol pozitívny.

SPOLU za víkend sa prišlo otestovať 924 ľudí a 5 z nich malo pozitívny výsledok na COVID 19, čo predstavuje 0,54%.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: