Modernizácia a doplnenie kamerového systému v obci Margecany 2019

V roku 2020 obec vďaka dotácii vo výške 10 000 Eur od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky realizovala projekt s názvom Modernizácia a doplnenie kamerového systému v obci Margecany 2019. 

Zámerom projektu je prevencia kriminality v obci Margecany – zameraná najmä na prevenciu kriminality mladistvých v obci Margecany ako aj na ochranu verejného poriadku, zdravia, majetku občanov a majetku obce prostredníctvom moderného kamerového systému, ktorý je umiestnený na strategických miestach v obci.

Využila sa dispozícia existujúcich prvkov kamerového systému, ktoré sa vhodne doplnili, čím sa dosiahlo lepšie pokrytie strategických miest z pohľadu potenciálnej kriminálnej činnosti.

V rámci projektu sa doplnil a modernizoval kamerový systém na území obce Margecany o 11 ks nových kamier a príslušenstva, dve kamery sa doplnili o poveternostné kryty a externé infra – nočné prisvietenie.

Kamerový systém v obci Margecany

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 18.12.2020 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 4 ks borovice lesnej – na pozemku:  parcele CKN 128/233 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 10.12.2020 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 2 ks smreka obyčajného a 1 ks buka lesného – na pozemku:  parcele CKN 128/119 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte: