ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENAJAŤ MAJETOK OBCE

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obec Margecany plánuje prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

Predmet nájmu
Nebytové priestory na ulici Obchodná 6, súpisné číslo 127 postaveného na pozemku parcela č. C KN 116, kat. územie Margecany, zapísaný na liste vlastníctva č. 1516, v kat. území Margecany – miestnosť č. 206 o výmere 7,21 m2 (predmet nájmu) a podiel na spoločných priestoroch prislúchajúci k predmetu nájmu pre 

Nájomca
HIXAR s.r.o., Železničná 91/19, 055 01 Margecany, s identifikačným číslom (IČO) 53 041 151. Pokračovať na ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENAJAŤ MAJETOK OBCE

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Násilie páchané na ženách sa týka každého

Počas predposledného novembrového týždňa takmer 60 policajných preventistov  na celom Slovensku informuje verejnosť o problematike násilia páchaného na ženách. Verejnosti chcú pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchaného na ženách /25. november/  pripomenúť, že aj u nás sú ženy – obete násilia, ktoré je páchané najmä za zatvorenými dverami domácností.

Násilie páchané na ženách

Páchanie násilia sa vzťahuje k trestným činom proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, ale aj proti iným právam a slobodám. Pokračovať na Násilie páchané na ženách sa týka každého

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Mikuláš príde priamo k Vám-5.12.2020

Milé deti, tento rok príde Mikuláš priamo k Vám, čakajte ho pred svojim domom. Na hasičskom aute bude prechádzať ulicami Margecian a nosiť darčeky deťom. Svoju cestu začína o 15.30 h na ulici Požiarnickej, nasleduje Partizánska, Hôrka, Prešovská, Rolová, Bystre, Olše, Železničná, Veterná, Dlhá, Hornádska, Školská, Obchodná, Hlinná, Priečna a Jarná.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

mobilné odberové miesto Gelnica – zmena

Mobilné odberové miesto MOM zriadené v priestoroch Zimného štadióna v Gelnici,  je  odo dňa 26.11.2020  preložené do priestorov NsP Gelnica – PRO VITAE, n. o., Nemocničná 33, Gelnica /bývalá transfúzna stanica/.  

Otváracie hodiny odberového miesta:

26.11.2020 – v čase od 11:00 do 15:00 hod.

27.11 2020 – v čase od 08:00 – 12:00 hod.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Líniová stavba „Margecany – zriadenie VNP a DTS pri TIPOSe a úprava NN a DP“ – oznámenie o územnom rozhodnutí verejnou vyhláškou

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 476/2020/ÚR-VV   

V Margecanoch, dňa 24.11.2020

O Z N Á M E N I E

o územnom rozhodnutí podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, 

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 24.11.2020 bolo vydané územné rozhodnutie č. 476/2020/ÚR vo veci Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice – návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Margecany – zriadenie VNP a DTS pri TIPOSe a úprava NN a DP“, na pozemkoch v kat. území Margecany, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky. Pokračovať na Líniová stavba „Margecany – zriadenie VNP a DTS pri TIPOSe a úprava NN a DP“ – oznámenie o územnom rozhodnutí verejnou vyhláškou

Zaujalo vás to? Zdieľajte: