INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ ZDRUŽENÍM MIEST A OBCÍ SLOVENSKA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Informácie zo dňa 23.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR
Nové opatrenie ÚVZ vo vzťahu k prevádzkam a potravinám. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové Opatrenie č. OLP/5091/2020 a s účinnosťou od 20. júna 2020 vo vzťahu k prevádzkam a hygiene potravín. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenie-uvz-vo-vztahu-k-prevadzkam-a-potravinam–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Cezhraničie: cestovanie medzi Slovenskom a Poľskom bez obmedzení
. Poľska republika je zaradená do zoznamu bezpečných krajín. Medzi Slovenskou a Poľskou republikou môžete vycestovať bez obmedzení. Za bezpečné krajiny sa rovnako považuje Česko, Maďarsko a Rakúsko. Pri návrate z Ukrajiny platia obmedzenia. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-cestovanie-medzi-slovenskom-a-polskom-bez-obmedzeni–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 22.6.2020

Cestovný ruch v európskych mestách a regiónoch. Európska komisia minulý mesiac vydala usmernenia pre koordinované a bezpečné obnovenie medzinárodných cestovných a turistických aktivít. Pokusy miestnych samospráv využiť európske fondy na kompenzáciu straty príjmov sú však často frustrované zložitosťou a požiadavkami pravidiel EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/cestovny-ruch-v-europskych-mestach-a-regionoch–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Virtuálna euroroadshow v Gelnici a Revúcej už 23. júna. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Vás pozýva na stretnutie s občanmi v regiónoch. Tento rok sú na rade  ďalšie štyri okresy: Gelnica, Revúca, Vranov nad Topľou a Snina. Roadshow po vybraných slovenských mestách z bezpečnostných dôvodov sa odštartuje netradične, no o to inovatívnejšie. Do Gelnice a Revúcej zavíta už 23. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/virtualna-euroroadshow-v-gelnici-a-revucej-uz-23-juna–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o záverečnom stanovisku k strategickému dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

a o mieste a čase jeho sprístupnenia Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle * 14 ods. 5 zákona NR SR Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 22. 6. 2020 bolo obci doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
„Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na tunajšom obecnom úrade počas pracovných dní počas úradných hodín na č. dv. 210 do 08.06.2020 vrátane, oznámenie doručené obci je zverejnené aj na internetovej stránke obce www.margecany.sk a ako príloha tohto oznámenia. 

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zverejnené dňa 23. 6. 2020

Príloha:

Oznámenie o záverečnom stanovisku k strategickému dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak“

Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 08.06.2020 bolo obci doručené oznámenie o rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti

„Modernizácia železničnej trate Žilina  – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak“ Pokračovať na Oznámenie o rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ ZDRUŽENÍM MIEST A OBCÍ SLOVENSKA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Informácie zo dňa 9.6.2020

Európska únia
Ďalšie ekonomické opatrenia miest a obcí v Európe sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/dalsie-ekonomicke-opatrenia-miest-a-obci-v-europe-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 8.6.2020

Hraničné priechody
Aktuálne podmienky vstupu do cezhraničných krajín. Cestovanie do Česka, Rakúska a Maďarska sa od vrátilo do pôvodného režimu ako to bola pred krízou – bez povinnosti karantény alebo predloženia negatívneho testu na COVID-19 a bez časového ohraničenia. Je potrebné mať pri sebe potvrdenie o trvalom  alebo prechodnom  pobyte alebo preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území týchto štyroch krajín najmenej dvoma hodnovernými dokladmi. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-podmienky-vstupu-do-cezhranicnych-krajin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zaujalo vás to? Zdieľajte: