Aplikácie pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse

Na základe požiadavky odboru KR OÚ Košice Vás upozorňujeme na možnosť využitia aplikácii pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod aj iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19 , ktorá funguje pod systémom Android aj iOS. Uvedené aplikácie môžu pomôcť zvýšiť  vďaka aplikovaným dátam ochranu pred COVID-19.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Informácie poskytované Združením miest a obcí Slovenska v súvislosti s ochorením COVID-19

Informácie zo dňa 30.4.2020

Daňovej prognózy, ktorú zverejnil Inštitút finančnej politiky minulý týždeň vo štvrtok, sa predpokladá prepad výnosu DPFO pre rok 2020 v porovnaní so schváleným rozpočtom miest a obcí pre rok 2020 na úrovni necelých 7%, čo predstavuje cca 153 532 tis. eur za celú miestnu územnú samosprávu. Predpokladaný výnos DPFO podľa aprílovej daňovej prognózy pre rok 2020 nie je zatiaľ premietnutý do rozpočtov jednotlivých miest a obcí. Ďalšia daňová prognóza by mala byť podľa informácií z MF SR vypracovaná v júni 2020.

Novela zákona o sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID 19 je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-socialnych-sluzbach-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb týkajúce sa finančných príspevkov z MPSVR SR sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/usmernenia-pre-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-tykajuce-sa-financnych-prispevkov-z-mpsvr-sr–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb – prijímanie klientov. MPSVR SR vydalo usmernenie  pre prijímanie fyzických osôb do vybraných verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-pre-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-prijimanie-klientov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Dotácie na stravu.
Vláda SR na svojom rokovaní 28.4.2020 schválila svoje nariadenie „o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacie-na-stravu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Dotácia pre materské školy. Vláda SR na svojom zasadnutí 28.4.2020 schválila materiál „Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov“. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacia-pre-materske-skoly-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 28. apríla 2020 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Súčasťou usmernenia je aj materiál Štátneho pedagogického ústavu s názvom „Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách“. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-k-obsahu-a-organizacii-vzdelavania-ziakov-zakladnych-skol-pocas-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania-v-skolach-v-skolskom-roku-201/mid/405616/.html#m_405616

Potraviny na vidieku
Dostupné potraviny na vidieku by mali byť samozrejmosťou.
Dostupnosť všetkých potravín na vidieku nie je ani v súčasnosti samozrejmosťou. Podľa prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) z konca minulého roka nemá 52 percent malých obcí predajňu potravín. V spomínanom prieskume viac ako 65 percent starostov konštatovalo, že dostupnosť potravín by mala byť službou vo verejnom záujme. Prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak si myslí, že situácia sa oproti minulosti diametrálne zmenila, a to k horšiemu. V relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet.TV konštatoval, že je to hanba, a preto je potrebné urobiť všetko, aby nastala náprava a potraviny boli dostupné aj v tých najmenších obciach. Nepredpokladá však, že túto situáciu by chceli riešiť veľké nadnárodné reťazce. Viac TU https://www.zmos.sk/samosprava-tu-a-teraz.html

Informácie zo dňa 29.4.2020

Združenie miest a obcí Slovenska v ostatnom období intenzívne komunikovalo s rezortom školstva. Vláda SR včera rozhodla o finančnej pomoci pre materské školy. O rozpise finančných prostriedkov budeme informovať v momente, keď bude publikovaný rezortom školstva. Viac TU https://www.zmos.sk/b-grohling-na-pomoc-pre-materske-skoly-vyclenili-90-mil-eur–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vydala usmernenie týkajúce sa postupného návratu do práce po koronavírusovej pandémii. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-eu-pre-bezpecny-navrat-na-pracovisko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 27.4.2020

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport nájdete TU https://www.zmos.sk/usmernenie-vo-veci-prevadzky-vonkajsich-sportovisk-pre-bezkontaktny-sport-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Bezpečný zber odpadu na komunálnej úrovni v zahraničí je prehľad, ktorý je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/bezpecny-zber-odpadu-na-komunalnej-urovni-v-zahranicii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska spolu s Nadáciou televízie TA3 má za sebou prvý mesiac verejnej zbierky a pomoci malým obciam. Viac TU https://www.zmos.sk/mesiac-solidarity-divaci-ta3-pomohli-mnohym-seniorom–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Nadácia TA3 so ZMOSom na pomoc obciam

Nadácia TA3 spolu so Združením miest a obcí Slovenska priebežne rozdáva peniaze na pomoc malým obciam v tomto neľahkom období. Ďakujeme za každú sms, ktorá sa mení na podanú pomocnú ruku. A tiež ďakujeme vydavateľskému a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa, ktorý sa pridal k našej myšlienke.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Informácie poskytované Združením miest a obcí Slovenska v súvislosti s ochorením COVID-19

Informácie zo dňa 23.4.2020

Odklad splátok
Po dvoch týždňoch intenzívnej práce, naformulovaní dôvodovej správy, paragrafového znenia a vzoru prílohy požiadal predseda ZMOS Branislav Tréger zaslal ministrovi dopravy a výstavby návrh zmien na odklad plátok úverov pre obce v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ziada-odklad-splatok-pri-najomnych-bytoch–oznam/mid/405616/.html#m_405616

 Školstvo

Krajčír: Samosprávy doplácajú na chod základných škôl milióny eur. Regionálne školstvo bolo vždy deklarovanou prioritou každej vlády v samostatných dejinách Slovenskej republiky. Základné a stredné školy financujú obce, mestá a samosprávne kraje v rámci prenesených kompetencií. Riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Zdenko Krajčír v relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet TV konštatoval, že najväčšie problémy spôsobujú časté zmeny v legislatíve a financovanie. Viac TU https://www.zmos.sk/z-krajcir-samospravy-doplacaju-na-chod-zakladnych-skol-miliony-eur-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predseda ZMOS predstavil ďalšie príklady dobrej praxe. Sú z Hrabušíc, Medzian a Hankoviec. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-priklady-dobrej-praxe-su-z-hrabusic-medzian-a-hankoviec–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek. Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek. Zásielky bude doručovať v štandardne v obmedzenom ochrannom režime. Viac TU https://www.zmos.sk/slovenska-posta-rusi-skratene-otvaracie-hodiny-pobociek–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 22.4.2020

Dňa 20. apríla 2020 sa na MF SR uskutočnilo pracovné rokovanie k návrhom ZMOS na finančnú podporu miest  a obcí v čase a po ukončení pandémie COVID – 19. Pracovné stretnutie predchádzalo plánovanému rokovaniu vedenia ZMOS s ministrom financií SR Eduardom Hegerom. Rokovania za ZMOS sa zúčastnil výkonný podpredseda Jozef Turčány a riaditeľ sekcie ekonomiky kancelárie ZMOS Ladislav Adamovič. Ďalším cieľom rokovania bolo poznať názory na návrhy zmien, ktoré uplatnilo alebo uplatní ZMOS v legislatíve najmä na stabilizáciu príjmov samospráv a možnosti získania „rýchlych“ zdrojov do rozpočtov miest  a obcí.

Základnou požiadavkou ZMOS prezentovanou na rokovaní bola požiadavka na poskytnutie mimoriadnej dotácie pre mestá  a obce na dofinancovanie  originálnych pôsobností spôsobené výpadkom vlastných príjmov, najmä výnosu dane z príjmov fyzických osôb, a zvýšenými nákladmi na riešenie dopadov pandémie. Dotácia by mala byť poskytnutá plošne pre všetky mestá a obce, v čo najkratšom termíne (návrh ZMOS do 20. mája 2020).  Nakoľko nová daňová prognóza na celý rok bude známa až začiatkom júna, MF SR a IFP pripravia rýchly odhad výnosu DPFO minimálne na mesiace máj – jún. Na základe tohto odhadu sa otvorí diskusia o výške mimoriadnej dotácie a následne po aktualizácii v júnovej prognóze prípadne o jej ďalšom navýšení.

Druhou oblasťou bolo prerokovanie návrhov ZMOS na modifikáciu prijatých opatrení Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorými sa poskytuje pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. ZMOS požaduje zrovnoprávniť a do rámca podpory zaradiť aj obchodné spoločnosti zriadené mestami a obcami, nakoľko sú založené podľa tých istých legislatívnych pravidiel ako ostatné. Zároveň požaduje odstrániť duplicitné financovania neštátnych školských zariadení modifikáciou schémy pomoci, resp. úpravu legislatívy tak, aby  tieto subjekty nemohli súbežne žiadať 88 % na prevádzku svojich zariadení z rozpočtu miest a obcí, a zároveň 80 % na mzdy v rámci pomoci zamestnávateľom ako neverejný subjekt.

Tretia oblasť rokovania bola venovaná požiadavkám ZMOS na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve. Otvorená bola otázka možnosti finančnej podpory pre tie mestá a obce, ktoré v rámci zákona požiadali v roku 2019 o dofinancovanie základných škôl  v rámci dohodovacieho konania, a finančné prostriedky im neboli poskytnuté. Máme relevantné údaje o tom, že  štátom potvrdené žiadosti miest  a obcí vo výške cca 76 mil. euro boli uhradené len vo výške 21 % ( cca 16 mil. euro).

Legislatívne návrhy ZMOS na získanie zdrojov do rozpočtov samospráv sú nasmerované do niekoľkých oblastí:

  1. Legislatívne zmeny v školských zákonoch. Návrh ZMOS okrem posunutiu doby povinnej predškolskej výchovy 5 ročných detí požaduje urýchlené legislatívne úpravy pri prehodnotení poradenského systému napr. v neštátnych špeciálno – pedagogických poradenských zariadeniach a „vyčistenie“ finančných vzťahov medzi štátom a obcami
  2. Zmeny v Nariadení vlády SR o poplatkoch, znížením poplatkov za odpady pre mestá a obce
  3. Požiadavky na úpravu zákona o dani z príjmu tak, aby sa v zákone  vypustili alebo zmiernili  tie ustanovenia, ktoré samosprávam znížili ich vlastné príjmy – napr. zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu, prehodnotenie niektorých oslobodení pre príjmy zamestnancov, výšky odpočítateľnej položky v prospech miest  a obcí a pod.

Poslednou témou bola diskusia o úprave rozpočtu verejnej správy na roky 2020- 2022 a procesné zmeny v zákone o rozpočtových pravidlách vo vzťahu k plneniu podmienok dlhovej služby, ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a pod.

V poradí siedma aktualizácia usmernenia  hlavného hygienika je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-slovenskej-republiky–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb počas pandémie COVID-19 je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/zabezpecenie-ochrany-klientov-a-personalu-zariadeni-socialnych-sluzieb-pocas-pandemie-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616            

Ponuka
Link na ponuku týkajúcu sa rúšok, ktorú nevnímajte ako odporúčanie a ak máte k dispozícii zaujímavejšiu certifikovanú ponuku, prosím kontaktujte nás. Avizovaná certifikovaná ponuka je TU https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1321705, https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1321704, https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1321703,

Nadácia TA3 so ZMOSom na pomoc obciam
Nadácia TA3 spolu so Združením miest a obcí Slovenska priebežne rozdáva peniaze na pomoc malým obciam v tomto neľahkom období. Ďakujeme za každú sms, ktorá sa mení na podanú pomocnú ruku. A tiež ďakujeme vydavateľskému a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa, ktorý sa pridal k našej myšlienke. Zároveň posielame link na plagát a obrázok, ktoré je možné využiť na výlepných plochách, prípadne na web stránkach, alebo sociálnych sieťach. Každá propagácia tejto zbierky pomôže získať a následne poskytnúť financie obciam. Plagát a obrázok sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1321702 a https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1321706

Informácie zo dňa 21.4.2020

Informácia o výnimke pre obecné zastupiteľstvá. Dňom 20. apríla 2020, vydal Úrad verejného zdravotníctva SR Opatrenie č. OLP/3354/2020, ktoré na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu za účasti zástupcu Združenia miesta a obcí Slovenska vyníma orgány územnej samosprávy zo zákazu zhromažďovania. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-o-vynimke-pre-obecne-zastupitelstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia! Ide o sériu nových opatrení, ktoré vplynuli zo záverov z  rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 15.04.2020, týkajúce sa opatrení platných od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia–oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Informácie zo dňa 20.4.2020

ZMOS požiadal ministra hospodárstva o podporu komunálnych firiem. Sme presvedčení, že obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou samospráv sú rovnaké podnikateľské subjekty ako ostatné malé a stredné podniky a mali by byť oprávnené pri žiadostiach o finančnú kompenzáciu. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ziada-ministra-hospodarstva-o-podporu-komunalnych-firiem–oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS podporuje ďalšiu užitočnú kampaň. Mestám a obciam sme zabezpečili možnosť bezplatného zapožičania vozidiel ŠKODA AUTO. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-podporuje-dalsiu-uzitocnu-kampan–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vďaka divákom televízie TA3 sa dostalo pomoci ďalším obciam. Nadácia TA3 naďalej pokračuje v zbierke na pomoc malým obciam v tejto náročnej dobe. Za ostatný týždeň boli podporené ďalšie obce, ktoré vďaka pomoci a darcovskej SMS získali peniaze na plnenie svojich aktivít vo vzťahu k svojim obyvateľom. Viac TU https://www.zmos.sk/vdaka-divakom-televizie-ta3-sa-dostalo-pomoci-dalsim-obciam-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Metodické usmernenie k aplikácii platných a účinných dohôd o poskytnutí príspevku v rámci aktívnych opatrení na trhu práce v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v SR je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/metodicke-usmernenie-k-aplikacii-platnych-a-ucinnych-dohod-o-poskytnuti-prispevku-v-ramci-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace-v-suvislosti-s-vyhlasenou-/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska s ďalšími sociálnymi partnermi (Konfederácia odborových zväzov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a Asociácia priemyselných zväzov) vo štvrtok 16. apríla 2020 žiadali ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR o  zvolanie Hospodárskej a sociálnej rady SR k Programovému vyhláseniu vlády SR. Rokovanie Predsedníctva tripartity sa uskutoční dnes o 10:00 hod.

Novela zákona o ochrane pred požiarmi súvisiaca s ochorením COVID – 19 sa dotýkajú aj dobrovoľných hasičov obcí je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/novela-zakona-o-ochrane-pred-poziarmi-suvisiaca-s-ochorenim-covid-19-sa-dotykaju-aj-dobrovolnych-hasicov-obci-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Analýza opatrení zo zahraničia z dielne ministerstva diplomacie je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/analyza-opatreni-zo-zahranicia-z-dielne-ministerstva-diplomacie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu dnešným dňom vzniká odborná pracovná skupina ústredného krízového štábu, ktorá bude na dennej báze pracovať v oblasti spracovania dokumentov pre rozhodnutia Ústredného krízového štábu. Okrem zástupcov ministerstiev a ústredných štátnych orgánov v nej majú svoje zastúpenie iba Združenie miest a obcí Slovenska a združenie samosprávnych krajov. Nakoľko v tomto období predpokladáme obrovský nápor hlavne k sociálnym službám, ZMOS bude v tomto období na báze každodennej osobnej účasti zastupovať pani Iva Pipišková, ktorá v Kancelárii ZMOS gestoruje sociálnu oblasť.

Kríza COVID19 sa dotkla aj problematiky zamestnávania dlhodobo nezamestnaných občanov obcami a mestami pri realizovaní AOTP ( aktívnych opatrení trhu práce). ZMOS intenzívne požadoval  usmernenie od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v tejto oblasti, pričom kompetentným inštitúciám signalizoval potrebu riešenia aj tejto oblasti. Môžeme konštatovať, že ÚPSVaR s oneskorením reflektoval na naše požiadavky. Metodické usmernenie k aplikácii platných a účinných dohôd o poskytnutí príspevku  rámci aktívnych opatrení na trhu práce v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v SR –   bolo vydané pre všetky UPSVR a týka platných a účinných dohôd o poskytovaní príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou vírusu SARS-CoV-2, vyvolávajúceho ochorenie COVID-19. Oprávnené obdobie, ktorého sa osobitný režim týka trvá od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva o uzatvorení/prerušení alebo obmedzení prevádzok zrušené.

Aj keď ide o usmernenie pre úrady práce, možno v ňom nájsť informácie a postupy, týkajúce sa obcí ako zamestnávateľov, praktické príklady riešenia prípadov najmä udržania zamestnanca no i  možností skončenia pracovného pomeru, týka sa platných  dohôd  či dodatkov k už uzatvoreným dohodám medzi obcou a UPSVR . Ide o prípady riešenia situácii týkajúce sa príspevkov na: podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, činnosť pracovného asistenta, úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, samostatnú zárobkovú činnosť a príspevok občanovi so zdravotným postihnutím. Usmernenie týka aj národných projektov: „Reštart pre mladých UoZ“ 2, „Praxou k zamestnaniu“- 2, a poskytovania vyrovnávacieho príspevku integračnému podniku. Súčasťou usmernenia je aj vzor Dohody o skončení dohody o  poskytnutí  príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti  medzi obcou a UPSVR.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Koronavírus – infolinky

V súvislosti so šírením nákazy koronavírusu sa Košický samosprávny kraj snaží maximálne ochrániť jeho obyvateľov, aby sa ich toto ochorenie dotklo čo najmenej.

Úrad Košického samosprávneho kraja preto zriadil call centrum s tromi samostatnými infolinkami.

 Linka so všeobecnými informáciami  055/726 81 96

Linka pre lekárov a zdravotnícky personál 055/726 81 97

Linka pre  seniorov  055/726 81 99.

 Všetky tri telefónne čísla sú v prevádzke od pondelka do piatka denne od 8.00 – 15.00 hodiny.

Linku obsluhujú zamestnanci Referátu poskytovania služieb občanovi z Odboru sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja.

Telefónne linky sú k dispozícii každému, kto má v súčasnej mimoriadnej situácii nejasnosti o opatreniach súvisiacich s koronavírusom.

KSK Infolinky

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

ZASTAVENIE PRÍMESTSKEJ DOPRAVY od 10.4.2020 do 13.4.2020

Oznam – EUROBUS a.s. pre cestujúcu verejnosť

Na základe rozhodnutia Košického samosprávneho  kraja bude

od piatka 10. apríla 2020 do pondelka 13. apríla 2020 (vrátane) zastavená prevádzka na všetkých prímestských autobusových linkách dopravcu eurobus, a.s.

Táto zmena je realizovaná kvôli aktuálnej mimoriadnej situácii a podľa prijatých opatrení Krízového štábu Košického samosprávneho kraja v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Prímestské autobusové linky sú zrušené cez Veľkonočné sviatky od 10.4.2020 do 13.4.2020 (vrátane) 

Oznam – Zastavenie premávky cez Veľkonočné sviatky – Eurobus

Zaujalo vás to? Zdieľajte: