Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 1 ks smreka obyčajného – na pozemku:  parcela č. 32/2 záhrady v katastrálnom území Margecany. Pokračovať na Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte: