Svetový deň vody – čistejší Ružín

V piatok dňa 22. 3. 2019 je svetový deň vody. 

Je to jedinečná príležitosť pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Zamestnanci obce Margecany sa rozhodli prispieť k zlepšovaniu kvality našich vôd a to zberom naplaveného odpadu z brehov Ružína.

Z uvedeného dôvodu bude Obecný úrad Margecany v piatok 22. 3. 2019 v čase od 12:00 zatvorený.

Ak by ste mali čas a chuť zapojiť sa aj vy do tejto verejnoprospešnej aktivity, radi vás privítame.

Zraz je o 13:00 na parkovisku pri kostole sv. Margity. 

Bližšie informácie vám poskytneme na t. č. 0948 895 767.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 8.3.2019 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 2 ks borovice lesnej – na pozemku:  parcela č. 128/78 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zámer previesť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer previesť nehnuteľný majetok obce Margecany

ako prípad hodný osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Margecany ako prípad hodný osobitného zreteľa a to formou zámeny pozemkov. Pokračovať na Zámer previesť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zaujalo vás to? Zdieľajte: