Šťastné a vytriedené Vianoce

Vianoce sú najčarovnejším sviatkom roka. Avšak súčasne sú aj sviatkom, s ktorým je spojená nadmerná tvorba odpadu. Ako si užiť vianočné sviatky a súčasne netvoriť zbytočný odpad? Začnime napríklad tým, že darčeky zabalíme do recyklovaného papiera alebo do opätovne použiteľného vrecúška z textilu. Nezabudnime, že všetky rastlinné zvyšky z prípravy a konzumácie jedál patria do kompostu.  Dbajme na to, aby sme aj vo vianočnom čase odpad správne triedili.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 10.12.2018 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 4 ks borovice lesnej – na pozemkoch  parcela č. 128/187 ostatná plocha a 128/27 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN

Zaujalo vás to? Zdieľajte: