Pozvánka

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

2. augusta 2018 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia: Pokračovať na Pozvánka

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 9.7.2018 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny 1 ks tuje západnej  na pozemku:  parcela č. 44 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY

Zaujalo vás to? Zdieľajte: