POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

26. februára  2018 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

          Program zasadnutia:

Pokračovať na POZVÁNKA

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Novinky v obecnej knižnici

Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR – Fondu na podporu umenia pribudlo do našej obecnej knižnice ďalších 46 nových kníh. Náš knižničný fond sa takto rozšíril o zaujímavé tituly z oblasti beletrie, odbornej a náučnej literatúry. Pri výbere kníh sme mysleli aj na domácich majstrov a žienky so záľubou v ručných prácach. Radi Vás privítame v našich priestoroch.

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Informácia o oznámení o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 5. 2. 2018 bolo obci doručené oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“.

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-k

Pokračovať na Informácia o oznámení o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 5.2.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 3 ks borovice lesnej, 1 ks smreka obyčajného, 1 ks buka lesného a 3 ks hraba obyčajného – na pozemku:  parcela č. 128/115 zastavané plochy a nádvoria v  katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte: