FilmovÁ ponuka v našom kine

Svetová vojna

Brad Pitt v hlavnej úlohe už tento piatok 3. 3. 2017 o 19.00 h .

– akčný-sci/fi, USA, 116 min., 2013, od 12 r.

Garry je expert na riešenie rôznych krízových situácií. Jeho schopnosti sa budú veľmi hodiť, pretože ľudstvo zachvátila obrovská epidémia a obetí stále pribúda.

Snoopy a Charlie Brown

5. 3. 2017 o 16.00 h ponúkame animovanú rozprávočku.

– animovaná rozprávočka, USA, 2015, 88 min.

Psík Soopy a jeho najlepší kamarát a pánko Charlie Brown zažívajú množstvo humorných situácií.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Uzávierka mosta Ružín – aktuálny stav účelovej komunikácie Zlatník Opátka

Od  28.2.2017 bude každý deň  v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. uzavretá komunikácia z dôvodu udržateľnosti prejazdnosti lesnej účelovej cesty. Je potrebné zabezpečiť  spevnenie povrchu asfaltovým prekrytím kameniva.

Predpokladaný termín ukončenia prác je 3.3.2017. Ďalšie informácie ohľadom ukončenia prác budú priebežne aktualizované.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o začatí konania o výrub drevín

V zmysle ustanovenia §82 ods.7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 24.2.2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 2 ks Borovica lesná na pozemku parcela č. 128/108 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Pokračovať na Oznámenie o začatí konania o výrub drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Návrh na úpravu cestovných poriadkov

Z dôvodu vylepšenia dopravného spojenia zverejňujeme  návrh na úpravu cestovných poriadkov, ktoré budú následne schválené Úradom košického samosprávneho kraja v Košiciach – odbor dopravy s platnosťou od 01.03.2017.

Požadované zmeny:

– 801401 spoj č. 7 a 10 zrušiť, nahradia ich spoje č. 21 a 22

– 801403 spoj č. 12 viesť o 8:10 hod. z Kojšova s príchodom o 8:30 hod. Margecany, žel. stanica

– 801403 spoj č. 26 viesť po AZ Gelnica, rázc. Mária huta

– 801411 spoj č. 14 viesť o 6:18 hod. z Prakoviec s príchodom o 7:17 hod do Kojšova

– 801415 spoj č. 25 rozdeliť na spoj 25 vedený o 7:15 hod. v pracovné dni a spoj č.11 vedený o 7:10 hod. v soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Pripomienky zašlite na Obecný úrad Margecany, mailová adresa: igor.petrik@margecany.sk   do 20.02.2017.

V prílohách  sú k dispozícii navrhované cestovné poriadky dotknutých liniek:

Pokračovať na Návrh na úpravu cestovných poriadkov

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zámer predaja majetku priamym predajom

Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja svojho majetku priamym predajom  a to nehnuteľností v kat. území Margecany – rodinný dom s. č. 406, pozemok parc. CKN č. 580/38, zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m2 a pozemok parc. CKN č. 580/95, zastavané plochy a nádvoria o výmere 557 m2. Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 37 200 €.

Podmienky priameho predaja sú zverejnené na úradnej tabuli pred Obecným úradom v Margecanoch a na internetovej stránke obce www.margecany.sk

Ukončenie predkladania cenových ponúk je 17. 3. 2017 o 12.00 hod.

Prílohy:

Podmienky priameho predaja majetku

Vzor cenovej ponuky – fyzická osoba

Vzor cenovej ponuky – právnická osoba 

Grafické vyobrazenie ponúkaného majetku

Zaujalo vás to? Zdieľajte: