Zámer predaja majetku – zverejnenie

Obec Margecany, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Margecanoch zo dňa 29. 9. 2014 v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja svojho majetku priamym predajom  a to nehnuteľností v k. ú. Margecany:

 •  rodinný dom s. č. 406, na pozemku parc. CKN č. 580/38, zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. CKN č. 580/38 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 107 m2,
 • pozemok parc. CKN č. 580/95 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 557 m2.

Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve Obce Margecany, zapísané na Okresnom úrade Gelnica, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 pre k. ú. Margecany. Rodinný dom sa nachádza na ulici Olše č. 24 v Margecanoch. Príslušenstvo rodinného domu tvoria plot čelný, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka. Dom je dvojpodlažný. Pokračovať na Zámer predaja majetku – zverejnenie

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušenie distribúcie elektriny

Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny:

dňa 30. 10. 2014 od 7.30 h do 17.00 h.                                                                   – Margecany- chatová osada Kozinec

dňa 13. 11. 2014  od 7.30 h do 15.00 h                                                                   – na uliciach Hornádska, Požiarnická, Dlhá, Jarná, Školská, Obchodná, Prešovská, Bystrá, Oľše, Hlinná, Veterná, Železničná, Partizánska č. d. 21-58

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Margeciansky kroj v Amerike

K.TremkováSlovenské festivaly v Amerike majú bohatú históriu. Festival slovenského dedičstva v Holmdel v štáte New Jersey sa konal 28. 9. 2014  už po 37 krát a zúčastnili sa na ňom aj vzácni hostia – prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a Miroslav Lajčák, podpredseda vlády SR a šéf slovenskej diplomacie. Aj v týchto ďalekých končinách sveta  mohli návštevníci  obdivovať margeciansky kroj, ktorý tu priniesla a ukázala Katarína Tremková, rodáčka z Margecian a pani Barboričová z Jakloviec.Katarína Tremková

                           zľava: K. Tremková, M. Lajčiak, M. Barboričová 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

MARGECIANSKE FAJNOTY – 18. októbra 2014

MF2014-billbaord2-web

Obec Margecany a Fsk Jadlovec Vás srdečne pozývajú na MF2014_letakDL-webMARGECIANSKE FAJNOTY-FAJNOTY DOLNÉHO SPIŠA

18. októbra 2014

so začiatkom o 9.00 h pred obecným úradom.

MF2014_letakDL-web2

Nenechajte si ujsť deň plný zábavy, hudby, tanca a dobrého jedla.

 

 

Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita  www.terraincognita.sk

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Hlásnik č. 3/2014

Prečítajte si, čo je nového v Margecanoch v novom Hlásniku č. 3/2014.

Strana a obsah: 

 • prvá – pozvánka na Margecianske fajnoty,
 • druhá – starosta informuje,
 • tretia – Európsky týždeň mobility, podmienky inzercie,
 • štvrtá – riaditeľka školy informuje,
 • piata – lampiónový sprievod, spoločenská rubrika, návraty k povstaniu,
 • šiesta – nórsky projekt Máme vodu v suchu,
 • siedma – spomienka na leto,
 • ôsma – SZUŠ Margecany – Grécko našimi očami,
 • deviata – FSK Jadlovec Margecany,
 • desiata – aktivity JDS Margecany a SZZP Margecany,
 • jedenásta – úvaha Juraja Dubeckého, informácie o dianí u našich hasičov,
 • dvanásta – ukončenie malokalibrovkovej sezóny, XII. BEH Margecian.
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

KUPUJME SLOVENSKÉ VÝROBKY

 16. október je

„NÁRODNÝM DŇOM PODPORY EKONOMIKY kupujme slovenskéSLOVENSKA“.

Pýtajme, kupujme a objednávajme si domáce – slovenské výrobky, čím podporíme zamestnanosť a prispejeme k zvýšeniu úrovne školstva, zdravotníctva, infraštruktúry, dopravy, ako aj celkovej životnej úrovne nás všetkých.
PRIDAJTE SA AJ VY !

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

POZVÁNKA

Obec Margecany, Základná organizácia JDS v Margecanoch, pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM a kultúrno-spoločenskej akcie “Margecianske fajnoty – fajnoty Dolného Spiša”, Vás srdečne pozývajú na posedenie s ľudovou hudbou, občerstvením, tombolou a darčekom pre každého seniora

dňa 18. 10. 2014 o 13.00 hodine

                                  do spoločenskej sály OcÚ Margecany.

Pozvanie platí pre občana Margecian nad 65 rokov.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: