Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23. 5. 2012

Východoslovenská distribučná, a. s. týmto informuje občanov, že dňa 23. mája 2012 v čase od 7:30 do 18:30 bude prerušená distribúcia elektriny na uliciach Dlhá, Veterná, Jarná, Hlinná, Hornádska, Priečna, Školská, Železničná, Bystrá, Olše, Prešovská, Požiarnická, Obchodná a Partizánska z dôvodu plánovaných prác na na zariadení vysokého napätia.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE o stavebnom povolení verejnou vyhláškou

OZNÁMENIE o stavebnom povolení podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky oznamuje občanom a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 11. 5. 2012 bolo vydané stavebné povolenie č. 187/2012/RNN pre žiadateľa Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36 599 36) v zastúpení Ing. Róbert Truhan, vedúci odboru Projekty – Východoslovenská energetika a.s. so sídlom Mlynská 31, Košice vo veci – žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Margecany, Kozinec – úprava NN siete a DP“ (domové prípojky), na pozemkoch v kat. území Rolova Huta (Kozinec), ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky. Pokračovať na OZNÁMENIE o stavebnom povolení verejnou vyhláškou

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

V Margecanoch na Rusadle 2012

Obec Margecany a FSk Jadlovec

V Margecanoch na Rusadle 26. mája 2012

  • 14:00 Pozvánka – stavanie mája po obci
  • 18:30 Stavanie mája pred obecným úradom
  • 19:00 Zábava

Zahraje vám:

  • Ľudová hudba Lukáša Gajdoša
  • Skupina Element
  • Detská skupina Kisses

Vstupné: 10 € (prípitok, káva, večera, koláče, víno)

Vstupenky na zábavu len v predpredaji na čísle č.t 0915 633 264, 0944 103 925. Pre účastníkov v kroji alebo v časti kroja – BONUS

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: