XIV. ročník okresnej športovej olympiády deti MŠ IV. ročník OFDMS

Dňa 17.6.2011 sa na futbalovom ihrisku Slovan Gelnica uskutočnil XIV. ročník Okresnej športovej olympiády detí MŠ a súčasne IV. ročník OFDMS. Zo 14 MŠ gelnického okresu súťažilo 72 detí v behu, skoku a hode. Jeho usporiadateľmi boli Klub TV pri MŠ, Mesto Gelnica a Školský  úrad Margecany. Pokračovať na XIV. ročník okresnej športovej olympiády deti MŠ IV. ročník OFDMS

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Otvorená hodina dopravnej výchovy

Dopravná zápcha na detskom ihrisku

15. 6. 2011, Margecany

V stredu dopoludnia (15. 6.) sa ihrisko pri Základnej škole s materskou školou v Margecanoch zmenilo na miestnu dopravnú zápchu. To deti miestnej základnej školy a materskej školy vymenili priestory učební za pobyt na čerstvom vzduchu a učenie sa hrou sa stalo skutočnosťou.

Pokračovať na Otvorená hodina dopravnej výchovy

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Vitaj leto 2011

V tomto roku sa uskutoční už 7. ročník festivalu VITAJ LETO.
Tradične sa stretneme na futbalovom štadióne v Margecanoch,
8. – 9. júla 2011.

Hudobná pozvánka (kliknite pre spustenie)

Letný hudobný festival v blízkosti Ružínskej priehrady patrí už niekoľko rokov medzi najobľúbenejšie letné hudobné podujatia v regióne. Vďaka programovým novinkám a zmene z jednodňového festivalu na dvojdňový očakávajú organizátori v porovnaní z ostatnými ročníkmi vysokú návštevnosť. Pokračovať na Vitaj leto 2011

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s., oznamuje občanom, že dňa

23. 6. 2011 v čase od 07:40 do 9:40 hod.

bude v obci Margecany pre ulice Dlhá, Veterná, Jarná, Hlinná, Hornádska, Priečna, Obecný úrad prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Verejná vyhláška

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 299/2011/PPÚR-VV

V Margecanoch dňa 9. 6. 2011

O Z N Á M E N I E

o územnom rozhodnutí podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 v spojení s  § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany a Kluknava, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 9. 6. 2011 bolo vydané územné rozhodnutie č. 299/2011/PPÚR vo veci EURO ENERGIA 2008, s.r.o., Slobody 17, 040 11 Košicežiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby „MVE na Hornáde – Margecany“, na pozemkoch v kat. území Margecany a Kluknava, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky. Pokračovať na Verejná vyhláška

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prijímacie talentové skúšky na SZUŠ

Súkromná základná umelecká škola v Margecanoch oznamuje, že prijímacie

talentové skúšky pre školský rok 2011 – 2012

pre odbory:

  • tanečný (ľudový, moderný tanec a iné)
  • hudobný (spev, heligónka a iné)
  • výtvarný (kresba, maľba a iné)

budú vo štvrtok 9. 6. 2011 od 16:00 hod. v priestoroch SZUŠ Margecany (Kultúrny dom – vstup zozadu).

Bližšie informácie: 0903 249 973

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Program dodávok potravín v roku 2011 v Slovenskej republike

Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika.

Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.

Poberatelia pomoci: Pokračovať na Program dodávok potravín v roku 2011 v Slovenskej republike

Zaujalo vás to? Zdieľajte: