AKTIVITY ŠÚ

 

TANGRAMIÁDA V ROZPRÁVKOVOM ŠTÝLE

Už po druhýkrát  zorganizovala Materská škola v Helcmanovciach súťaž s názvom Tangramiáda. Súťaž v skladaní tangramu, tentoraz v rozprávkovom štýle, sa konala   24. novembra 2016. Svoju šikovnosť prezentovali 4 a 5-ročné deti.

Tangram je jeden z najstarších hlavolamov, pomocou ktorého možno rozvíjať u detí priestorovú predstavivosť, tvorivé a logické myslenie. Príbehy Červenej čiapočky a  „obyvateľov“ Domčeka sa rozvíjali prostredníctvom tangramov pod rukami šikovných detí. Vytvárali z nich obrazce, ktoré vystihovali dej celej rozprávky a zároveň zapájali do toho aj svoju fantáziu. Bolo to niečo ako zamknutá izba v rozprávke, od ktorej veru každý nemá svoj kľúč. Týmto spôsobom hravou formou objavovali krásy matematiky a zoznámili sa s geometrickými tvarmi.  

Najdôležitejší bol v tento deň ten moment, že deti sa poriadne zabavili, ukázali svoju šikovnosť a z krásneho podujatia si odnášali dobrý pocit a zaslúženú sladkú odmenu. Veľká vďaka patrí všetkým učiteľkám, ktoré sa na podujatí podieľali.

 20161124_10150120161124_100752

20161124_111713

DETSKÝ MILIONÁR

Dňa 26. mája 2016 sa v MŠ Slovenská 49 Gelnica konalo okresné kolo vedomostnej súťaže „Detský milionár“. Zišli sa tu malí „mudrlanti“ – predškoláci z 11 materských škôl nášho okresu. So zápalom bojovali o možnosť aspoň na chvíľu si posedieť v milionárskom kresle, aby ukázali svoju pohotovosť, bystrosť a vedomosti z rôznych oblastí. Pani učiteľky aj spolužiaci v obecenstve im fandili a držali palce a ak správne odpovedali, nešetrili potleskom. Všetky šikovné hlavičky získali diplomy a praktické darčeky. Po náročnom súboji dostali deti občerstvenie a mohli sa spolu pohrať v priestoroch škôlky. Veríme, že v budúcnosti nás bude niektorý z malých milionárov úspešne reprezentovať aj v televíznej podobe tejto súťaže.

Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto pekného podujatia, vyjadrujeme úprimné poďakovanie.

 

Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany

V prekrásnom prostredí areálu IDEA-DSS Matilda Huta sa 3. mája 2016 po niekoľkých rokoch opäť konala súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany v okrese Gelnica. Jej organizovanie je súčasťou preventívno-výchovnej činnosti v systéme civilnej ochrany. Vyhlasovateľom súťaže je sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, ktorú osobne zastupovala jej generálna riaditeľka JUDr. Lenka Hmírová. Záštitu nad celým podujatím prevzal prednosta Okresného úradu v Gelnici Ing. I. Macko, organizátorom bol odbor krízového riadenia Okresného úradu Gelnica. Akciu sponzorsky i svojou účasťou podporili aj starostovia jednotlivých obcí.

Sily si zmeralo 11 štvorčlenných družstiev základných škôl z okresu Gelnica. Všetci preukázali vynikajúce vedomosti z oblasti civilnej ochrany, pohybu a pobyte v prírode, v zdravotníckej príprave, pri hasení malých požiarov a v streľbe zo vzduchovej pušky. Najviac bodov získalo družstvo zo ZŠ v Kluknave, ktoré si takto zabezpečilo postup na Majstrovstvá Slovenskej republiky. Na druhom mieste sa umiestnili súťažiaci z Mníška nad Hnilcom, tretiu priečku obsadili žiaci základnej školy v Smolníku.

Vzornú organizáciu, príjemnú atmosféru a snahu všetkých súťažiacich dokázať svoju pripravenosť sprevádzalo krásne počasie. Pre všetkých zúčastnených to bol jednoznačne vydarený deň.

DOROTKA A JEJ PRIATELIA

Materské školy nášho okresu sú zapojené do Klubu zdravých materských škôl, v rámci ktorého sa uskutočnil už 3. ročník zdravotno-výchovnej hry „Dorotka a jej priatelia“. Toto pekné podujatie organizačne zabezpečil Slovenský Červený kríž v spolupráci so Školským úradom v Margecanoch.

Tento projekt je aktívnou formou starostlivosti o zdravie detí, učí ich totiž, čo je to zdravie, ako sa oň starať, ako si pomôcť pri jeho poškodení, hlavne však, ako poškodeniu zdravia predchádzať.

Súťažili dvojčlenné družstvá z jednotlivých prihlásených materských škôl, ktoré plnili úlohy zamerané na správnu výživu, prevenciu proti bežným úrazom a poskytnutie prvej pomoci. Deti spolu s učiteľkami mali možnosť navštíviť stánky racionálnej výživy spojené s ochutnávkou a prezrieť si výstavu ľudových tradícií. Hodnotili sa aj výtvarné práce detí MŠ zamerané na 7 základných princípov Červeného kríža. Družstvo, ktoré reprezentovalo materskú školu na Závadke, postúpilo na územnú prehliadku v Levoči.

Chceme   vyjadriť  úprimné poďakovanie všetkým zainteresovaným za vynikajúco zorganizovanú akciu. Ani nepriaznivé počasie  neubralo na jej príjemnej a priateľskej atmosfére.  Veľmi si vážime hladký priebeh celého podujatia a jeho zabezpečenie po každej stránke zo strany MŠ na Závadke. Oceňujeme i skvelé občerstvenie, darčeky a prezentované práce občanov obce.  Vďaka patrí aj starostovi obce za poskytnutie priestoru KD a celkovú  podporu tejto skvelej akcie vo tejto malebnej obci.

Prehliadka v speve a v prednese poézie a prózy

KRÚŤ SA, VRŤ SA JAZÝČEK, HOVOR VEĽA BÁSNIČIEK. ŠTEBOTAJ SI AKO VTÁČIK, RAP-RAP, RAP-RAP RAPOTÁČIK…

V utorok 19. apríla 2016 sa zišli deti z materských škôl na nesúťažnej prehliadke v prednese poézie a prózy a v speve. Toto podujatie tradične organizuje materská škola na Hlavnej ulici v Gelnici v spolupráci so Školským úradom v Margecanoch. Na prehliadke sa zúčastnilo 31 detí z 13 materských škôl.

Deti vystupovali s odvahou a spontánne. Tým najjednoduchším, najmilším a im vlastným spôsobom predniesli naučené texty a piesne.  U niektorých detí už teraz badať silné čitateľské vlohy, len aby im to vydržalo. Svoje ratolesti prišli podporiť aj rodičia, niektorí ich dokonca doprevádzali na hudobnom nástroji.

Malých recitátorov bolo 15 a speváčikov 16. Na záver boli odmenení veľkým potleskom, diplomami a sladkosťami.

Vďaka patrí učiteľkám, ktoré deti na vystúpenie pripravovali, ako aj organizátorom, ktorí toto pekné predpoludnie pripravili.

 

Hviezdoslavov Kubín  /62. ročník/

DSC_0204

DSC_0714_resize

20160413_122705

„Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes“

Dňa 13. apríla 2016 v dopoludňajších hodinách sa budovou obecného úradu v Margecanoch niesli krásne recitácie talentovaných detí. Konala sa tu okresná prehliadka súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. V tomto roku to bol už 62. ročník. Prítomných žiakov a učiteľov privítala a súťažiacim zaželala veľa úspechov Mgr. Ľudmila Mikolajová, zamestnankyňa Školského úradu v Margecanoch. Mladým nadaným recitátorom sa prihovoril aj starosta obce Ing. Igor Petrik.

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a prehliadkou v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy detí, mládeže a dospelých, ako aj v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie na Slovensku.

Umelecký prednes poézie a prózy je tvorivým umením v plnom zmysle slova. Jeho úlohou je vnášať do citového a myšlienkového sveta žiakov poznanie a presvedčenie, že umelecké slovo, osobne sprostredkované živým ľudským hlasom, dokáže najlepšie a najpôsobivejšie vyjadriť myšlienku človeka a vypovedať o ňom samom. Recitátorom sa človek nenarodí, môže sa ním stať, ak dostal do vienka trochu talentu a má možnosť ho ďalej rozvíjať.

Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, kultivuje ich jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestuje vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, podporuje ich súťaživosť.

Cieľom súťaže je viesť deti, mládež a dospelých k hlbšiemu poznávaniu umeleckej literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej verejnosti, vytvoriť priestor pre tvorivý rast všetkých záujemcov o literatúru a umelecký prednes.

Súťaž sa koná každý rok, je viacstupňová a môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny recitátor. Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese poézie a prózy. Súťaž na každom stupni hodnotí odborná porota.

Najlepší recitátori budú reprezentovať okres na krajskom kole v Košiciach:

  1. kategória:

poézia – Mária Papcunová (ZŠ Jaklovce)

próza – Branko Fabiny (ZŠ Kluknava)

  1. kategória:

poézia – Daniel Šenkovič (ZŠ Jaklovce)

próza – Emma Kišková (ZŠ Kluknava)

  1. kategória:

poézia – Andrea Pavlíková (ZŠ s MŠ Helcmanovce)

próza – Katarína Vojtilová (ZŠ s MŠ Nálepkovo)