Komisie

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve pre volebné obdobie 2014-2018

Komisia finančná, správy majetku, výstavby, verejného obstarávania

Predseda: JUDr. Ľubomír Šima, poslanec

Poslanci:  Ing. Jozef Kováč, Marián Keruľ, Ing. Dušan Jakubišin, Mgr. Miroslav Dubecký,

Odborníci z radov obyvateľov obce: Ján Jakubišin, Mgr. Peter Popadič,

Komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu

Predseda: Ing. Eva Novotová, poslankyňa

Poslanci:  Ing. Jozef Kováč, Ing. Ľubomír Fidler, Marián Keruľ,

Odborníci z radov obyvateľov obce: PaedDr. Eva Mrázová, Ing. Jozef Gajdoš, Jaroslav Očvár ml.,

Komisia verejného  poriadku, životného  prostredia, cestovného  ruchu, podnikateľských činností , prešetrenia a vybavovania sťažností podľa zákona č.9/2010 Z. z.

Predseda – Miroslav Zvirinský, poslanec

Poslanci:  Ing. Jaroslav Vaščura, JUDr. Ľubomír Šima

Odborníci z radov obyvateľov obce: Juraj Mesároš, Peter Kovalčík, Ján Čarnoký.