Archív kategorií: Úradná tabuľa

Informácia o oznámení o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 5. 2. 2018 bolo obci doručené oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“.

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-k

Pokračovať na Informácia o oznámení o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 5.2.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 3 ks borovice lesnej, 1 ks smreka obyčajného, 1 ks buka lesného a 3 ks hraba obyčajného – na pozemku:  parcela č. 128/115 zastavané plochy a nádvoria v  katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Nový cestovný poriadok EUROBUS od 15.1.2018

Nový cestovný poriadok od 15.1.2018

801401 – Gelnica – Žakarovce a späť

801403 – Gelnica – Margecany – Kojšov a späť

801405 – Úhorná – Smolník – Mníšek nad Hnilcom – Prakovce – Gelnica

801409 – Mníšek nad Hnilcom – Gelnica – Margecany / Opátka – Košice – Košice,USS

801411 – Kojšov – Margecany/Gelnica – Prakovce – Mníšek nad Hnilcom

801415 – Kojšov – Margecany

801417 – Helcmanovce – Gelnica – Krompachy – Slovinky

810463 – Krompachy – Jablonov – Lúčka

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie – správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva košického kraja na roky 2016 – 2020“

Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), oznamuje verejnosti, že

obstarávateľ Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského  52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) podľa  § 9 ods. 5 zákona dňa 15.12.2017 správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“. 

Oznámenie – správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu 

Oznámenie – Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020

Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií Pokračovať na Oznámenie – správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva košického kraja na roky 2016 – 2020“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_GL_Margecany_Bystrá“

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo:  853/2017/ÚK-VV     

V Margecanoch, 30.11.2017

O Z N Á M E N I E

 o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

 v e r e j n o u     v y h l á š k o u. Pokračovať na Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_GL_Margecany_Bystrá“

Zaujalo vás to? Zdieľajte: