ODBORNÁ ČINNOSŤ ŠÚ

SEPTEMBER:

 • vypracovanie a vydanie pedagogicko-organizačných pokynov pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovateľov v územnej pôsobnosti ŠÚ na nový školský rok
 • spracovanie štatistických  výkazov škôl a školských zariadení a údajov týkajúcich sa začiatku školského roka
 • poskytovanie odbornej poradenskej a konzultačnej pomoci pre riadiacich zamestnancov škôl a školských zariadení a starostov obcí

OKTÓBER:

 • spoluorganizovanie „Burzy stredných škôl“
 • spoluorganizovanie a účasť na workshope „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“
 • zabezpečovanie a organizácia metodických podujatí, vzdelávacích aktivít a kultúrno-spoločenských podujatí pre zamestnancov škôl a školských zariadení

NOVEMBER:

 • aktivity k „Týždňu boja proti drogám“
 • podujatie „Tangramiáda“ pre deti materských škôl
 • sledovanie a následné zasielanie informácií o novoprijatých všeobecne záväzných právnych normách školám a obciam

DECEMBER:

 • účasť na vzdelávacích podujatiach organizovaných MPC Prešov, RVC Košice, NÚCV Košice
 • informácie o ponukách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov pre školy

JANUÁR:

 • podklady pre vypracovanie rozpočtu ŠÚ na nový kalendárny rok
 • sledovanie organizovania a zapájania sa škôl do školských súťaží a výsledkov okresných kôl
 • riešenie podnetov, sťažností zo strany rodičov a učiteľov, poskytovanie konzultácií rodičovskej verejnosti

FEBRUÁR:

 • príprava všeobecne záväzného nariadenia obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 • účasť na okresných súťažiach a olympiádach organizovaných školami, školskými zariadeniami a CVČ

MAREC:

 • kontrolná činnosť podľa plánu kontrolnej činnosti
 • okresná prehliadka v prednese poézie a prózy detí materských škôl
 • vydávanie usmernení, príprava a vydávanie vzorov interných smerníc pre školy a školské zariadenia

APRÍL:

 • metodický deň zameraný na „Deň Zeme“
 • sledovanie zabezpečenia a kontrola objektivity testovania T9
 • poradenská činnosť k ustanoveniu a činnosti orgánov školskej samosprávy
 • zorganizovanie okresného kola súťaže „Hviezdoslavov Kubín“

MÁJ:

 • spoluorganizovanie okresného kola súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany
 • organizovanie kurzu prvej pomoci pre učiteľov v spolupráci s územným spolkom SČK
 • odborný seminár venovaný výchovným problémom a práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

JÚN:

 • okresná olympiáda detí materských škôl
 • sledovanie stavu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov
 • v spolupráci s materskými školami zabezpečiť územnú prehliadku zdravotno-výchovnej hry „Dorotka a jej priatelia“
 • spracovanie údajov o stave zamestnancov a voľných miestach, príprava personálneho zabezpečenia na ďalší školský rok