ČINNOSŤ OBCE AKO ŠKOLSKÉHO ÚRADU

Školský úrad v Margecanoch bol zriadený 7. júla 2004 podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.              Školským úradom sú obce, ktoré na základe dohody podľa osobitného predpisu vytvorili spoločný obecný úrad, ktorý pre všetky obce zabezpečuje odborné činnosti v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry odborným zamestnancom obce, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady. Celkový počet žiakov základných škôl, ktorých zriaďovateľmi sú tieto obce,  je najmenej 1000. Náklady  spoločného školského úradu (mzdy, odvody do poistných fondov, finančné prostriedky na činnosť) na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy poskytuje  štát.

Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1 a §9 odsek 1 citovaného zákona

  • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy
  • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie.

   Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti podľa uvedenej kompetencie vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom

  • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy
  • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy.

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v týchto oblastiach:

  • riadenie a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu
  • riadenie a zabezpečovanie školského stravovania
  • ustanovovanie a činnosť orgánov školskej samosprávy
  • ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Odborný zamestnanec môže

  • zabezpečovať na vyžiadanie aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce prípravou podkladov podľa §16, §17, §18, §22, §23 zákona č. 596/2003 Z. z.
  • byť poverený aj zabezpečovaním ďalších činností obcí, ktoré sú samosprávnym výkonom obcí v zmysle ustanovenia §6, §8 zákona č. 596/2003 Z. z