Obecný úrad

Obchodná 7, 055 01 Margecany,

tel./fax: 00421(53) 4894 239

e-mail: margecany@stonline.sk

medzera

ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok 7.00 – 16.30 hod.

Utorok Nestránkový deň

Streda 7.00 – 15.30 hod.

Štvrtok 7.00 – 12.00 hod.

Piatok 7.00 – 15.30 hod.

Kompetencie

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

  1. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
  2. pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
  3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  4. vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  5. koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,
  6. organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje “Organizačný poriadok Obce Margecany”, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.