Všetky príspevky Gabriela Staržecová

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VÝRUB DREVÍN

V zmysle ustanovenia §82 ods.7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 8.6.2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 5 ks smreka obyčajného – na pozemkoch:  parcela  31/5 zastavané plochy a nádvoria a parcela 70187/4 orná pôda v katastrálnom území Margecany. Pokračovať na OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O VÝRUB DREVÍN

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber kovových odpadov – Margecany“

Obec Margecany, v zmysle § 23 ods.3 zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 17.3.2017 bolo obci doručené oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber kovových odpadov – Margecany“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do zámeru navrhovanej činnosti možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Margecanoch, č.d. 104 v pracovnom čase do 19.4. 2017

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru  navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber kovových odpadov – Margecany“  najneskôr do 21 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou na adresu:

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 1

056 01 Gelnica

Zámer je tiež elektronicky zverejnený na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-kovovych-odpadov-margecany

Príloha:

„Zariadenie na zber kovových odpadov – Margecany“- zaslanie zámeru

Zverejnené dňa 21.3.2017

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o začatí konania o výrub drevín

V zmysle ustanovenia §82 ods.7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 24.2.2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 2 ks Borovica lesná na pozemku parcela č. 128/108 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Pokračovať na Oznámenie o začatí konania o výrub drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

V zmysle ustanovenia §82 ods.7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 18.11.2016 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín (5 ks vŕba) – na parcele EKN č. 207  trvalý trávnatý porast v katastrálnom území Rolová Huta,  ktorá je v správe Lesy SR, š.p.. Pokračovať na Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte: