POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

26. februára  2018 o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

          Program zasadnutia:

Pokračovať na POZVÁNKA

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Novinky v obecnej knižnici

Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR – Fondu na podporu umenia pribudlo do našej obecnej knižnice ďalších 46 nových kníh. Náš knižničný fond sa takto rozšíril o zaujímavé tituly z oblasti beletrie, odbornej a náučnej literatúry. Pri výbere kníh sme mysleli aj na domácich majstrov a žienky so záľubou v ručných prácach. Radi Vás privítame v našich priestoroch.

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Informácia o oznámení o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 5. 2. 2018 bolo obci doručené oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“.

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-k

Pokračovať na Informácia o oznámení o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 5.2.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 3 ks borovice lesnej, 1 ks smreka obyčajného, 1 ks buka lesného a 3 ks hraba obyčajného – na pozemku:  parcela č. 128/115 zastavané plochy a nádvoria v  katastrálnom území Rolova Huta. Pokračovať na Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná spoločnosť

oznamuje, že dňa 

22. februára 2018 od 11.00 h do 14.30 h 

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v našej obci: 

–  časť Olše č.d. 21, 23, v úseku od č.d. 25 po č.d. 39, od č.d. 44 po  č.d. 67, č.d. 69,  

– ul. Bystrá od č.d. 41 po č.d. 44

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Nový cestovný poriadok EUROBUS od 15.1.2018

Nový cestovný poriadok od 15.1.2018

801401 – Gelnica – Žakarovce a späť

801403 – Gelnica – Margecany – Kojšov a späť

801405 – Úhorná – Smolník – Mníšek nad Hnilcom – Prakovce – Gelnica

801409 – Mníšek nad Hnilcom – Gelnica – Margecany / Opátka – Košice – Košice,USS

801411 – Kojšov – Margecany/Gelnica – Prakovce – Mníšek nad Hnilcom

801415 – Kojšov – Margecany

801417 – Helcmanovce – Gelnica – Krompachy – Slovinky

810463 – Krompachy – Jablonov – Lúčka

Zaujalo vás to? Zdieľajte: